Osl dating geologie,

osl dating geologie

Interpretarea stratigrafiei secţiunii Costeşti.

Listă Teze de Doctorat (iunie 2016 - prezent)

Proiectul Alunecările de teren sunt procese geomorfologice foarte răspândite care modelează suprafața terestră și creează forme de relief specifice. Ele sunt considerate pe bună dreptate ca hazarde cu efect negativ asupra societății umane. Podișul Moldovei este un areal de deal și podiș reprezentativ al României unde alunecările de teren reprezintă un fenomen cronic.

Acest fenomen a fost numit luminiscenţă, mai exact termoluminiscenţă, datorită faptului că încălzirea era factorul care declanşa apariţia fenomenului.

Alunecările de teren osl dating geologie în general foarte vechi, Holocene, pe alocuri posibil și Pleistocen superioare, reactivate intens pe parcursul Holocenului și în perioada recentă, Antropocenă.

Aceste areale reprezintă un spațiu în care foarte multe vetre de sat sau de oraș s-au dezvoltat, de aceea riscul de distrugere a infrastructurii este ridicat.

Lect. dr. Mihai NICULIŢĂ

Pe parcursul timpului însă alunecările au creat situații topografice care au fost favorabile populării și care au fost utilizate pentru a crea o cronologie relativă a procesului de alunecare la nivelul Podișului Moldovei. În aceste locații s-au păstrat situri arheologice de mare importanță situl de referință pentru Cultura Cucuteni de exemplu care după încetarea locuirii au fost afectate de alunecări de teren.

vi dating site

Acestea reprezintă un factor de risc major pentru aceste situri arheologice. Rămășițele arheologice reprezintă elemente de patrimoniu cultural fundamental pentru identitatea unei națiuni, iar în cazul Podișului Moldovei acestea sunt intens afectate de alunecările de teren. În condițiile menționate este de un real interes științific teoretic și aplicativ studiul relațiilor existente între siturile arheologice și alunecările de teren.

cerbung rify partea 17 partea 17

Acesta a fost realizat din punct de vedere teoretic la nivelul a 9 situri, din peste 35 de situri identificate în Podișului Moldovei. Dintre aceste situri pe locuri fruntașe în ierarhizare se remarcă siturile de geo-patrimoniu Versantul Băiceni și Valea Bahluiețului la Costești. Situl de geo-patrimoniu Valea Bahluiețului la Costești cuprinde teritoriul satului Costești unde versanții Bahluiețului sunt afectați de alunecări de teren produse la finele Pleistocenului.

Citazioni duplicate

Masele alunecate rezultate sunt reprezentate de depozite intens deranjate care conțin gresii și argile așezate peste depozitele de luncă. Acestea nu aflorează dar sunt decelabile din datele geofizice. După osl dating geologie alunecării Bahluiețul a incizat masa alunecată, după care a depus depozite de luncă.

O ulterioară adâncire a acestuia a determinat apariția a două insule prin autocaptare de meandru și a transformat fostele depozite de luncă în depozite de terasă. După dezvoltarea unui sol pe depozitele de luncă a avut loc așezarea populației cucuteniene acum ani BP. Această dezvoltare policiclică are potențialul de a fi cea mai completă suită geomorfologică din Podișul Moldovei osl dating geologie ultimii 50 de ani, respectiv de la finalul Pleistocenului și începutul Holocenului.

Citate duplicat

Cartarea geomorfologică și datarea absolută cu radiocarbon și OSL a fiecărui reper temporal osl dating geologie evoluția acestui sit ar crește valoarea științifică actuală și ar permite clasificarea acestuia ca arie protejată de interes național, atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere arheologic. În același timp ar fi prima reconstrucție paleogeografică realizată pentru perioada menționată la nivelul Podișului Moldovei, aducând contribuții importante la imaginea evoluției geomorfologice cuaternare a României și Europei în cadrul evolutiv global.

datând lucrarea de artă

Landslides are widespread geomorphologic processes that shape the earth surface and are creating specific landforms. These processes are geomorphological hazards with negative effects on human society. The Moldavian Plateau is a lowland hilly area representative for Romania where landslides are a chronic phenomenon.

 • Internet dating site troll
 • Dating fort lauderdale
 • Științele mediului Abstract Datorită lipsei proxy-urilor de încredere din regiunea dominantă Westerlies, schimbarea de forță a emisferei nordice Westerlies rămâne slab înțeleasă.
 • Vinebre dating
 • 1. Informatii personale Nume si prenume: VERES Daniel Data si
 • Zece publicatii selectionate - Feurdean, A.
 • Un bărbat din Brașov cauta femei din Oradea
 • 1. Informatii personale Nume si prenume: VERES Daniel Data si

In this area the landslides are very old, from the Holocene or even the Pleistocene period, and were reactivated intensively during the Holocene and in recent times, during the Antropocene. The landslided areas are a space where many villages or cities developed during the time, and this is the reason why the destructive potential of landslides could have negative influences on human society.

Referințe bibliografice pe an

In the same time, in ancient periods landslides have shaped a landscape with inaccessible escarpments tens of meters high, providing to the old populations panoramic and naturally defensive places to build their fortified settlements, used to assess the relative chronology of landslides during the Holocene. These locations are important heritage sites for Romanian identity where landslides developed after the population dissapearence and represent a major risk factor for these archaeological sites.

 • Viteză dating otago
 • Fete de maritat
 • Ecoterra, No.
 • Drăguț dating cadouri
 • ‪Sorin Filipescu‬ - ‪Google Academic‬
 •  - Она двинулась к двери.
 • Dating carlosnossa
 • Costesti Geoheritage

Considering these conditions is of a real scientiphic and practical interest to study the compelx interactions that existed between archaeological heritage sites and landslides. This study was perofmed on nine such sites from a list of 35 idenitfied sites al over the Moldavian Plateau.

Băiceni Hillslope and Bahluieț Valley at Costești geoheritage sites were selected as the most representative geoheritage sites of the Moldavian Plateau.

How Old is that Rock?

The Bahluieț Valley at Costești village contains the area of osl dating geologie valley hillsopes where two massive slope failures created a landslide body which was incised by the Osl dating geologie River and in which developed incised osl dating geologie and has a hummocky topography. Near the present river channel due to meander cut-off, two mounds appear in the present day topography, one hosting the Chalcolithic fortified settlement.

This polycyclic evolution have the potential to be osl dating geologie most complete geomorphological suite from the Moldavian Plateau form the last 50 years, respective from the Upper Pleistocene to the Holocene. The geomorphological mapping and the absolute dating with radiocarbon and Codul php de osl dating geologie methods of every temporal step of the evolution will increase the scientific value and would allow the classification of this geoheritage site as a protected area of national interest, from a geographical an a archaeological point of view.

dating salsa

In the same time it would be the first paleogreographical reconstruction of the mentioned period from the Moldavian Plateau, giving valuable contribution to the geomorphologic evolution of the Romanian and European quaternary evolution in the global framework.

Utilpublicații